Om ForfatternesForlag CL-Sámi academica Samisk litteratursenter Kontakt
  Handlesekken er tom
 
Handlesekk
Handlesekken er tom


Nyhetsbrev
Registrer epostadressen for å motta nyhetsbrev fra ForfatternesForlag
 


Mijjieh daebpene 1
Heidi Guttorm Einarsen & Svein Nordsletta

Mijjieh daebpene lea siebriedahkemaahtoej├»h geografije learoevierhtie 5.ÔÇô7. daltesen learoehkidie.

Siebriedahkemaahtoe j├»h geografije lea ├Â├Âhpehtimmie daan siebriedahken b├»jre j├»heatnemedaajroevearelden j├»h daej dajvi b├»jregusnie mijjieh jielebe j├»h g├»ehtelibie. Learoevierhtie lea juakasovveme g├Â├Âkten stuhtjese.

Voestes stuhtje lea siebriedahkemaahtoe, jïh mubpie stuhtje lea geografije. Guvvieh jïh illustrasjovnh learoevierhtieteekstem d.arjoeh.Ammes baakoeh leah sjïere klaerine mïerhkesovvemejïh raedtesne daejtie bïhkede. Fïerhtene stuhtjesne lea minngiegietjesnetj.anghkan tjaaleme jallh rïekteseburhtje. Laavenjasshleahdovne ohtsh-jïh-gaavnh, jïh darjomen jïh dotkemen sjïekenistie.

Mijjieh daebpene 1 lea voestes g.rja siebriedahkemaahtoen jïh geografijen learoevierhtieraajrosne. Learoevierhtie lea tjaalasovvemejaepien 2013 siebriedahkefaagesoejkesjen jeatjahtehtemi mietie, jïh daan maahtoevuepsiehd.jpa.

Jeatjah g.rjah daennie raajrosne leah:
Mijjieh daebpene 2 jïh Mijjieh daebpene 3.

├ľ├Âhpeht.jjab├»hkedasse, g.rja j├»h lissieISBN: 978-82-8263-209-6

NOK  200,-   
 
L├Žremidler - Barn og unge -> Historie, samfunnsfag og geografi